Obecné dokumenty, smernice a prevádzkové poriadky

Smernica o používaní kamerového systému, smernica o verejnom obstarávaní, smernica pre vykonanie inventarizácie majetku obce, smernica o vybavovaní sťažností, smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, smernica o archivácií,