Hradisko Boleráz

Na mieste kešky bolo pred vyše 4,5 tisíc rokmi sídlisko ľudí bolerázskej skupiny a o tisíc rokov neskôr zas hradisko z doby bronzovej.

Že vám tu niečo nesedí?! Veď vy vidíte okolo seba iba smetisko, aj keď teraz už zrekultivované! Bývalí mocipáni rozhodli koncom 20. storočia, že sa tu bude vyvážať komunálny odpad, ktorým túto významnú archeologickú lokalitu zasypali. Touto keškou som chcel dokumentovať našu neúctu k svojim dejinám. Prečítajte si, čo sme v Bolerázi v lokalite Zámok zničili.

Podľa obce Boleráz, v chotári ktorej sa našli vo väčšom množstve archeologické nálezy, bola aj pomenovaná jedna epocha eneolitu (neskorá doba kamenná)–bolerázska skupina-približne 2700 rokov p.n.l.

Bola rozšírená na Slovensku, Morave, v Sliezsku, v časti Poľska a Rakúska. Sídliská ľudí bolerázskej skupiny boli prevažne situované v nížinných oblastiach v blízkosti vodných tokov. V Bolerázi sa nachádzalo minimálne päť takýchto sídlisk, jedno na tomto mieste. No systematicky nebolo preskúmané. A už ani nebude!

O čo sme prišli? Keramika tohto obdobia sa vyznačuje dokonalým technickým spracovaním. Povrchovým zberom sa našli hrncovité nádoby so zaujímavou plastickou výzdobou. O rozvoji tkáčstva svedčí množstvo hlinených praslenov. Kamenné nástroje zastupujú väčšie sekeromlaty, ploché sekierky a zvláštnosťou nie sú ani malé dlátka. Väčšinou sa našli v neporušenom stave. Drviče na obilie guľovitého tvaru boli zväčša z kremeňa. Zastúpená je aj štiepaná industria prevažne z pazúrika.

Naša predstava o živote v eneolitickej osade

V staršej dobe bronzovej, 1500rokov p.n.l., existovala v tejto lokalite opevnená osada – opevnené hradisko Zámok:

Jej fortifikačný systém tvoril val, palisády a hrotitá priekopa. Veľmi nešťastným rozhodnutím bolo vybudovanie smetiska v tejto polohe. Nielenže sa narušila kultúra krajiny, ale zničila sa dôležitá archeologická lokalita. Posledný záchranný výskum urobili pracovníci Západoslovenského múzea v Trnave , keď už boli v plnom prúde terénne práce pre výstavbu smetiska. Veľa archeologicky zaujímavých objektov sa porušilo a zničilo. Nálezový materiál predstavovali fragmenty amfor, hrncov vajcovitého tvaru, hlbokých a plytkých misiek a šialok s valcovým telom. Život na hradisku v Boleráze neukončil nájazd útočníkov, ale ľudia sa odsťahovali. Možno si nové sídla vybudovali v nižších polohách, bližšie pri vodnom toku.

Naša predstava o živote v staršej dobe bronzovej