GDPR

Informácia pre dotknuté osoby

Informácia pre dotknuté osoby podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Obec Boleráz týmto zverejňuje informáciu pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v spracovateľských činnostiach (procesoch), v ktorých osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby1.

 • Prevádzkovateľom je Obec Boleráz, IČO 00312282. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
 • Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Obec Boleráz, je prednostne určená e-mailová adresa ObecBoleraz@OchranaOsobnychDat.eu.
 • Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 • Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, právne základy ich spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov,podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
 • Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.•Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú vymedzené osobitnými zákonmi(napríklad katastrálny zákon) ako náležitosti právnych úkonov.
 • Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, evidencia podľa osobitného zákona alebo dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.
 • Spracúvané osobné údaje nebudú prenášané do krajín, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ich ochrany(tzv. tretie krajiny).

Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa ich opravu,
 • požadovať od prevádzkovateľa ich vymazanie,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov je bezpredmetné, pretože sa nevzťahuje na spracovateľské činnosti, v ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Právo dotknutej osoby odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov je bezpredmetné, pretože sa nevzťahuje na spracovateľské činnosti, v ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Spracúvanie osobných údajov v spracovateľskej činnosti Správa daní a poplatkov obsahuje automatizované rozhodovanie. Algoritmus určenia daňovej povinnosti je určený zákonom a vychádza z daňového základu, ktorý dotknutá osoba uviedla v daňovom priznaní a zo sadzieb, určených zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením prevádzkovateľa Obec Boleráz. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a požadovať revíziu rozhodnutia, založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní. Takáto žiadosť nemá odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Dotknutá osoba má právo sťažovať sa u dozorného orgánu, ak rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní neoprávnene zasiahlo do jej práv alebo právom chránených záujmov.


1. táto informácia sa vzťahuje iba na spracovateľské činnosti, pri ktorých prevádzkovateľ nezískava osobné údaje od dotknutých osôb a ktoré prevádzkovateľ zverejňuje podľa ustanovenia § 20 zákona č. 18/2018 Z.