Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce.

   Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona podlieha

 

 

a) obecný úrad,

 

 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

 

 

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

 

 

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Ing. Andrea Tuchscherová

Hlavný kontrolór

Predchádzajúci kontrolóri

 

Obdobie 2010-2014  Ing. Andrea Tuchscherová
Obdobie 2006-2010  Ing. Andrea Tuchscherová
Obdobie 2002-2006  Ing. Hana Holkovičová
        – od 1.12.2004   Viera Hlávková
Obdobie 1998-2002  Ing. Hana Holkovičová,
                                    Ing. Jarmila Juricová
Obdobie 1994-1998  Ing. Jarmila Juricová
Obdobie 1990-1994  neuvedené