Komisie obecného zastupiteľstva

Riadne komisie zriadené obecným zastupiteľstvom na obdobie 2019-2022

Finančná komisia a správy obecného majetku
Komisia verejného poriadku a bezpečnosti
Komisia kultúry a športu
Stavebná komisia
Komisia školstva a sociálnych vecí
Komisia životného prostredia