Starosta obce Boleráz

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

           https://platstarostu.sk/

Predchádzajúci starostovia

Volebné obdobie 20142018 – Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 2006-2010 Ing. Pavol Mackovčín

Volebné obdobie 20022006 – Peter Jurkovič

Volebné obdobie 19982002 – Peter Jurkovič

Volebné obdobie 19941998 – Peter Jurkovič

Volebné obdobie 19901994 – Ing. Janka Indrišková

Ing. Pavol Mackovčín

Starosta obce

     Telefón: +421 33 5349671

      Mobil:    +421 905 797070

      Mail:  obec.boleraz@stonline.sk